Ogólne Warunki Umowy, FitForMe B. V.

Spis treści

 • Rozdział 1 – Dane identyfikujące FitForMe B. V.
 • Rozdział 2 – Zakres obowiązywania
 • Rozdział 3 – Umowa
 • Rozdział 4 – Prawo do odstąpienia od umowy / okres odstąpienia od umowy
 • Rozdział 5 – Zobowiązania w okresie trwania prawa do odstąpienia od umowy
 • Rozdział 6 – Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy i związane z tym koszty
 • Rozdział 7 – Obowiązki FitForMe w przypadku odstąpienia od umowy
 • Rozdział 8 – Cena
 • Rozdział 9 – Dostawa
 • Rozdział 10 – Czas trwania transakcji: anulowanie i zmiana zamówienia
 • Rozdział 11 – Płatność
 • Rozdział 12 – Reklamacje i spory
 • Rozdział 13 – Obowiązujące prawo i właściwy sąd
 • Rozdział 14 – Zmiany ogólnych warunków umowy
 • Rozdział 15 – Postanowienia dodatkowe

 

Rozdział 1 – Dane identyfikujące FitForMe B. V.

Nazwa: Fit For Me B. V.
Działalność pod nazwą: Fit For Me B.V
Zarząd: Simon Hamer & Sjoerd van Berkel

Adres siedziby:
Weena 784
3014 DA Rotterdam

Numer telefonu: 010 – 22 355 28
Dostępne od poniedziałku do czwartku od 8:30 do 19:30 oraz w piątek od 8:30 do 17:30.
Adres e-mail: [email protected]

Numer Izby Handlowej: 24375270
Numer identyfikacyjny VAT: NL814594219B01

 

Rozdział 2 – Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: OWU) mają zastosowanie do każdej propozycji zawarcia umowy przedstawionej przez FitForMe B. V. (zwanej dalej FitForMe) oraz każdej umowy i stosunku prawnego z FitForMe.
 2. Uzupełnienia i odstępstwa od OWU muszą być wyraźnie uzgodnione przez strony umowy i mają zastosowanie wyłącznie do umowy, której postanowienia są indywidualnie uzgadniane. Nie można rościć żadnych praw z indywidualnie uzgodnionych postanowień umowy, w związku z ewentualnym zawarciem w przyszłości umów innych, niż umowa uzgadniana indywidualnie.

 

Rozdział 3 – Umowa

 1. Wszystkie prezentacje towarów przedstawione przez FitForMe nie stanowią oferty sprzedaży, lecz należy je uważać za zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, zawarcie umowy z FitForMe nastąpi po potwierdzeniu przez FitForMe przyjęcia oferty zawarcia umowy złożonej przez klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia umowy.
 3. Do chwili przyjęcia oferty zawarcia umowy złożonej przez klienta FitForMe jest uprawniona do odmowy realizacji zamówień lub dołączenia określonych warunków do dostawy, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Jeśli zamówienie nie zostanie zaakceptowane, konsument zostanie o tym poinformowany.
 4. Jeśli oferta zawarcia umowy (zamówienie) została skierowana drogą elektroniczną, FitForMe natychmiast elektronicznie potwierdzi złożenie zamówienia, a następnie potwierdzi przyjęcie lub odrzucenie oferty. Dopóki potwierdzenie złożenia zamówenia i oświadczenie o przyjęciu oferty (potwierdzenie realizacji zamówienia) nie zostaną doręczone przez FitForMe, klient może cofnąć złożona ofertę (zrezygnować z zamówienia).

 

Rozdział 4 – Prawo do odstąpienia od umowy / czas odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z FitForMe w terminie 14 (czternastu) dni od wydania towaru (lub, jeśli dotyczy, po wejściu przez konsumenta w posiadanie ostatniego towaru w ramach jednego zamówienia). Koszt transportu przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.\
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w następujących przypadkach:
 3. a) dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 4. b) dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
 5. Po otrzymaniu zwrotu towaru, FitForMe zwraca płatności otrzymane przez konsumenta przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez konsumenta w początkowej transakcji, chyba że konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Rozdział 5 – Zobowiązania w okresie trwania prawa do odstąpienia od umowy

 1. W okresie, w którym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy należy ostrożnie postępować z towarem i opakowaniem. Towar można rozpakować tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru i cech towaru. Podstawową zasadą jest to, że można tylko testować i kontrolować działanie towaru, tak jak gdyby był on oferowany w tradycyjnym sklepie.
 2. Niedozwolone jest naruszanie pieczęci towarów zapieczętowanych ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych. Nie można zwrócić towaru, którego opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Rozdział 6 – Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów

 1. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić o niej FitForMe przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od umowy. Można tego dokonać w szczególności za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszych OWU lub poprzez jakikolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym konsument informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 2. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później w ciągu 14 dni po powiadomieniu, o którym mowa w pkt 1, konsument zobowiązany jest zwrócić towar lub przekazać go FitForMe, lub jej upoważnionemu przedstawicielowi. Nie jest to konieczne, jeśli FitForMe zaproponował odbiór towaru. Termin do zwrotu towaru jest zachowany również w przypadku, gdy towar zostanie zwrócony przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument powinien zwrócić towar ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez FitForMe.
 4. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru do FitForMe.

 

Rozdział 7 – Zobowiązania FitForMe w przypadku odstąpienia od umowy

 1. FitForMe zwróci wszystkie płatności dokonane przy zakupie towaru (w tym wszelkie koszty dostawy, których FitForMe zażądała od konsumenta w celu dostarczenia towaru) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przesyłka zwrotna została nadana przez klienta, a skan potwierdzenia nadania przesyłki został wysłany na adres [email protected]. Jeśli FitForMe nie otrzyma skanu nadania przesyłki zwrotnej, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po odebraniu przesyłki zwrotnej przez magazyn. W przypadku towarów, o których mowa rozdziale 4 pkt 2 lit. a FitForMe zwróci płatności konsumentowi tylko w przypadku, gdy towar jest w oryginalnym stanie, nie jest używany, a plomba nie została uszkodzona.
 2. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez FitForMe, FitForMe nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
 3. Jeśli FitForMe nie zaproponuje odebrania towaru, FitForMe może poczekać na zwrot aż do momentu otrzymania zwrotu towaru lub do momentu udowodnienia, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 4. FitForMe używa do zwrotu tej samej metody płatności, która została użyta przy zakupie, chyba że konsument zgadza się na inną metodę płatności. Zwrot kosztów jest bezpłatny dla konsumenta.

 

Rozdział 8 – Cena

 1. Ceny za oferowane towary podane są w PLN i zawierają wszelkie należne podatki, w tym należny podatek VAT.
 2. W przypadku towarów dostarczanych częściami podwyżki cen w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają one z ustawowych rozporządzeń lub zapisów.
 3. Podwyżki cen w okresie trzech miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko pod warunkiem, że FitForMe to zastrzegło i: a. są one wynikiem ustawowych rozporządzeń lub zapisów; lub b. konsument ma prawo wypowiedzieć umowę z mocą od dnia, w którym wzrost cen staje się skuteczny.

 

Rozdział 9 – Dostawa

 1. Jeśli kupujący wskaże FitForMe adres na piśmie, FitForMe ma prawo realizować wszystkie zamówienia na ten adres, chyba że kupujący doręczy FitForMe pisemne powiadomienie o innym adresie, na który należy realizować zamówienia.
 2. FitForMe dostarczy zamówione towary bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli dostawa jest opóźniona, jeśli zamówienie nie może być wykonane lub może być wykonane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zdaniu pierwszym, konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów.
 3. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z poprzednim paragrafem, FitForMe natychmiast zwróci poniesione przez konsumenta koszty zakupu.
 4. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów spoczywa na FitForMe do momentu dostawy do konsumenta.

 

Rozdział 10 – Czas trwania transakcji: anulowanie i zmiana zamówienia

 1. Można wypowiedzieć i zmienić umowę, która została zawarta na czas nieokreślony (Zamówienia cykliczne FitForMe dla Stałych Klientów) i która obejmuje regularną dostawę towarów (co 3 lub co 6 miesięcy), drogą telefoniczną, w dowolnym momencie z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiadania i okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnej dostawy przez FitForMe.
 2. Przez dni robocze należy rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem niedziel, sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rozdział 11 – Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kupujący powinien zapłacić należne kwoty za zamówiony towar w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Kupujący ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia FitForMe o niedokładnościach w dostarczonej mu informacji o szczegółach płatności.
 3. W przypadku gdy kupujący nie dotrzyma zobowiązań związanych z płatnością, pomimo powiadomienia go przez FitForMe o braku płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego termin na dokonanie płatności FitForMe jest uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych.

 

Rozdział 12 – Reklamacje i spory

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny FitForMe.
 2. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  • danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  • numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  • opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 1. FitForMe rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 2. FitForMe poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 3. FitForMe odpowiada wobec konsumenta za zgodność świadczenia z umową.
 4. Wszelkie spory z FitForMe można zgłaszać online do holenderskiej instytucji ds. Sporów za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Konsument może wprowadzić następujący adres e-mail, pod którym można kontaktować się z FitForMe: [email protected]. FitForMe nie jest jednak zobowiązana do wyrażenia zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów.

 

Rozdział 13 – Obowiązujące prawo i właściwy sąd

 1. Do umów i stosunków prawnych powstałych na gruncie OWU stosuje się prawo niderlandzkie.
 2. Do umów zawartych na gruncie OWU nie mają zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., jak również żadnych innych, w tym przyszłych, międzynarodowych uregulowań dotyczących zakupu rzeczy ruchomych, których stosowanie może być wyłączone przez strony.

Rozdział 14 – Zmiana ogólnych warunków umowy

 1. Poprawki do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy będą obowiązywać dopiero po ich publikacji w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku stosownych zmian w okresie obowiązywania oferty, będzie obowiązywać zapis najkorzystniejszy dla konsumenta.

 

Rozdział 15 – Postanowienia dodatkowe

 1. Jeżeli FitForMe zezwala na odstępstwa od OWU w krótkim lub dłuższym czasie, za milczącą zgodą lub w inny sposób, nie ma to wpływu na jej prawo do żądania natychmiastowego i ścisłego przestrzegania OWU.
 2. FitForMe jest upoważniony do wykorzystywania stron trzecich przy realizacji zamówienia (zamówień).